Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú práva a povinnosti medzi:

Tonerynáplně a.s. Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, http://www.tonerynaplne.cz
IČ: 43226566
DIČ: CZ43226566

Tel: Konzultácie možná na info@tonerynaplne.sk či okamžite na online chatu na našich stránkach v pravom rohu dole.
Email: info@tonerynaplne.sk

číslo účtu: 298497901/0300

IBAN: CZ86 0300 0000 0002 9849 7901
Banka: ČSOB, a.s.

Prevádzkovateľ je platiteľ DPH.

ďalej len "predávajúci", na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej.

Tieto obchodné podmienky upravujú rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ"), kedy kupujúci spotrebiteľ je vymedzený § 419 zák. č. 89/2012 Zb. Nový občiansky zákonník (ďalej len "NOZ"). a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej inštitúcie a organizácie (ďalej len "kupujúci podnikateľ"), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti "kupujúceho spotrebiteľa" a práva a povinnosti "kupujúceho podnikateľa". Ak tieto podmienky upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci podnikateľ aj kupujúci spotrebiteľ zhodne označovaní ako "kupujúci".

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými NOZ a z.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a ďalej predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými NOZ a ďalej príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom.

Týmito obchodnými podmienkami sa riadi predaj a nákup tovaru v elektronickom obchode TONERYNAPLNE.SK prevádzkovanom na adrese www.tonerynaplne.sk.

Kupujúci výslovne prehlasuje, že do príslušných registračných, objednávkových ai. Formulárov vyplnil údaje identifikujúce jeho osobu (meno a priezvisko, bydlisko, meno, sídlo, telefónne čísla, e-mail, miesto doručenia tovaru, .....) správne a pravdivo.


Čl. I. Predmet kúpnej zmluvy

1. Záväzok predávajúceho
Predávajúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy.

2. Záväzok kupujúceho
Kupujúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu alebo prepravcovi dohodnutú kúpnu cenu.

3. Predmet kúpy
Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný výrobcom, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. V objednávke kupujúceho.


Čl. II. Objednávanie

Ponúkame Vám možnosť pohodlného nákupu priamo z Vášho domova. Objednávať môžete 24 hodín denne prostredníctvom integrovaného nákupného košíka, emailu či písomne ​​na našej adrese. Objednávka zaslaná prostredníctvom nášho elektronického obchodu je prijatá štandardne do 24 hodín, najneskôr vždy nasledujúci pracovný deň (v prípade zaslania objednávky v priebehu víkendu) .Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailom, o expedovanie tovaru budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.) Vás kontaktujeme pre potvrdenie objednávky telefonicky.


Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán pri objednaní a dodanie tovaru

1. Miesto a doba dodania
Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnený doručením tovaru v mieste dodania tovaru a v dohodnutej lehote dodatelnosti. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené kupujúcim v objednávkovom formulári a dohodnutú lehotou dodatelnosti je buď doba, na ktoré sa zmluvné strany dohodli a alebo lehota, ktorá je uvedená u konkrétneho tovaru na TONERYNAPLNE.SK s tým, že táto lehota je orientačná a môže byť predávajúcim v odôvodnených prípadoch prekročená.

2. Objednávka
Odoslaná objednávka predstavuje až na výnimky uvedené v tomto odseku neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru špecifikovaného v objednávke. Lehota na prijatie návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim (akceptačná lehota) činí v pracovných dňoch max. 24 hod. Počínajúc dobou, kedy bola objednávka kupujúcim odoslaná do TONERYNAPLNE.SK. Objednávka môže byť zrušená (stornovaná) v týchto prípadoch:

a) po vzájomnej dohode

b) predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Pre prípad tejto situácie bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená na jeho účet či adresu v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po tom, čo sa predávajúci o tejto skutočnosti dozvedel.

3. Spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou
Za doručenie tovaru kupujúcemu možno považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržiavajúci sa v dobe doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). U kupujúceho podnikateľa sa za oprávnenú osobu považuje aj osoba, ktorá k tomu bola kupujúcim podnikateľom splnomocnená, keď kupujúci podnikateľ je podľa § 430 NOZ z jej konania zaviazaný. Ak sa predávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar podľa predchádzajúcej vety, považuje sa tovar za doručené jeho prevzatím kupujúcim v dobe a mieste určenom k ​​vyzdvihnutiu predávajúcou osobou (úložná doba a miesto). Úložná dobu a miesto oznámi predávajúca osoba kupujúcemu vhodným spôsobom. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne ​​potvrdiť predávajúcej osobe.

4. Úložná doba, čiastočné plnenie
Za doručenie tovaru kupujúcemu sa považuje, v prípade jeho neprevzatia kupujúcim či oprávnenou osobou, posledný deň úložnej lehoty určenej na vyzdvihnutie predávajúcou osobou. Kupujúci je vždy povinný prevziať tovar dodaný najneskôr 7 dní po uplynutí dodacej lehoty. Kupujúci je povinný prijať tiež čiastočné plnenie, teda dodanie len časti predmetu kúpy. Ak sa strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak, zaniká čiastočným plnením záväzok predávajúceho dodať zostávajúcu časť predmetu kúpy

5. Doprava
Predávajúci zaistí dopravu tovaru do miesta dodania. Predávajúci je oprávnený dopraviť tovar prostredníctvom tretej osoby (odovzdávajúcej osoby). Dopravu tovaru zaistí predávajúci podľa dispozícií, ktoré kupujúci uviedol do objednávkového formulára (prostredníctvom prepravnej služby GLS a Zásilkovna). Prípadná úhrada nákladov dopravy zo strany kupujúceho je splatná spoločne so dohodnutú kúpnou cenou.
 

ČL. IV. Cena, platobné podmienky

1. cena predmetu kúpy
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy, ktorá je ako cena objednaného tovaru uvedená v katalógu tovaru predávajúceho, táto kúpna cena už obsahuje DPH. Kúpna cena môže byť kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na TONERYNAPLNE.SK. Uhradenie kúpnej ceny je podmienkou odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho.

V prípade, že kupujúci neprevezme tovar spôsobom uvedeným v článku III. ods. 3. týchto podmienok a tovar je uskladnený spôsobom uvedeným v článku III. ods. 4. týchto podmienok, alebo ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na opätovnom dodaní tovaru, kupujúci berie na vedomie, že podmienkou odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu a prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho je aj úhrada dodatočných nákladov na dopravu predmetu kúpy z miesta neúspešného dodania predmetu kúpy do miesta uskladnenia a úhrada dodatočných nákladov na opätovné dodanie predmetu kúpy Kupujúcemu. Výška týchto nákladov je uvedená v článku VI týchto podmienok. 

2. Platobné podmienky

a) Dobierkou - cenu tovaru a poštovného uhradíte pri dodaní.
b) Prevodom na účet - celkovú sumu za tovar a poštovné zašlite na bankový účet:

číslo účtu: 298497901/0300

IBAN: CZ86 0300 0000 0002 9849 7901
Banka: ČSOB, a.s.

Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky v prípade platby bankovým prevodom.

c) platobnou kartou online cez platobnú bránu

V prípade, že je kupujúci povinný uhradiť dodatočné náklady na dopravu, ako je uvedené v článku IV., bod 1. a článku VI. týchto obchodných podmienok, výška týchto nákladov a spôsob úhrady budú kupujúcemu oznámené na e-mailovú adresu použitú na potvrdenie objednávky podľa článku II. týchto obchodných podmienok. Kupujúci bude môcť na úhradu týchto nákladov použiť spôsoby opísané v tomto článku Podmienok v bodoch a) - c). 

Čl. V. Expedičné a dodacie lehoty

GLS - doručenie kuriérom

Pri každej položke je uvedená dostupnosť tovaru (Skladom, Skladom na predajni, Na otázku alebo Dočasne vypredané). Doručenie do druhého pracovného dňa platí len pre položky označené ako: Skladom na predajni a uskutočnenú objednávku v pracovný deň do 12:00 nie je uvedené viditeľne na stránkach inak. V prípade, že tovar nie je skladom, sme povinní zákazníka informovať o tejto skutočnosti a individuálne dohovoriť termín dodania.

Zákazník je emailom informovaný o expedíciu tovaru a môže pomocou expedičného čísla sledovať pohyb svojej zásielky online. Pokiaľ nebude zásielka doručená zákazníkovi nasledujúci pracovný deň od dňa expedície (týka sa doručenie prepravnou službou GLS), je zákazník povinný nás ihneď kontaktovať a oznámiť nám túto skutočnosť. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ a budeme postupovať štandardne pri vymáhaní pohľadávky za nevyzdvihnutú zásielku (pozri článok. VIII). Pokiaľ dôjde k nevyzdvihnutia zásielky zákazníkom a zásielka nám bude prepravnou spoločnosťou vrátená naspäť, kontaktujeme zákazníka a individuálne riešime tento problém.
 

Čl. VI. Poštovné a balné v SR

Tovar bude na Vašu adresu zaslaný prepravnou službou GLS alebo spoločností Zásilkovna. K celkovej sume za tovar Vám bude účtované iba poštovné. Balné je zdarma.

GLS prepravná služba - doručenie do druhého dňa od expedície. Zásilkovna prepravná služba - doručenie do druhého dňa od expedície na vami vybranú pobočku.

Výška poštovného zodpovedá priemerným nákladom pre odoslanie zásielky GLS alebo Zásilkovna. Poštovné je z našej strany dotované. Výška dotácie je závislá na celkovej sume za tovar. Viď nasledujúca tabuľka.

Prepravca   Čiastka Cena poštovného
GLS Expresné dodanie - dobierka 1 - 59.99 € 4,99 €
Expresné dodanie - prevodom na účet - platba kartou online 3,95 €
Zásilkovna Dodanie do výdajných SK - dobierka 1 - 59.99 € 3,53 €
Dodanie do výdajných SK - prevodom, platba kartou 2,49 €
  Dobírka není účtována při objednávce převyšující 417 € Zdarma

V prípade, že kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu bol dodaný, a tento tovar je uložený v súlade s článkom III ods. 3 a 4 týchto podmienok a prípadne opätovne dodaný, ceny poštovného a prepravného sa zvýšia o tieto sumy:

Zásilkovna 1,80 €
GLS 1,50 €

Služba Zásilkovna – POZOR tato služba doručuje pouze do odběrných míst Slovensko, nikoliv na Vámi vybranou dodací adresu! Pokud nebude Vámi adresa zvolena, bude vybráno automatické nejbližší odběrné místo.

Niektoré produkty majú tú vlastnosť, že automaticky nesú tzv. "Poštovné zadarmo" tj. V prípade objednania danej položky je celý nákup bez poštovného nezávisle na veľkosti objednávky (celý proces je automaticky strážený systémom e-shopu). Pri objednaní tovaru za viac ako 59.99 EUR hradíme všetky náklady na dopravu za Vás, mimo poplatku za dobierku  (platí pre prepravu GLS i Zásilkovna).

Štandardne expedujeme zásielky do 30 kg. V prípade väčšej objednávky nás prosím kontaktujte a my pre Vás radi zariadime individuálnu prepravu.

Ako správně zabalit balík pro jeho bezpečnou přepravu?

V tomto odkazu se dozvíte, jak správně zabalit zásilku pro jeho bezpečnou přepravu:

GLS kurýrem a pro přepravu Zásilkovna

V případě, že dojde k poškození zásilky a není zabalena dle výše uvedeného návodu, bude poškozená zásilka a následná reklamace ze strany přepravních společností zamítnuta.

Čl. VII. výhrada vlastníctva

Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci však na kupujúceho prechádza už pri jej prevzatí
 

Čl. VIII. Záruka, reklamácie chýb

1. Všeobecné pokyny

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti po individuálnej dohode s Vami v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zákazník je povinný prezrieť tovar dodaný predávajúcim bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, je zákazník povinný skontrolovať stav tovaru av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení tovaru za prítomnosti dopravcu GLS.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar. Podpísaním prepravného listu zákazníkom zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar bol riadne a včas dodaný.

Pred prvým použitím tovaru je zákazník povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade nesprávneho používania tovaru nesie zodpovednosť zákazník.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním, ani na vady, na ktoré bol zákazník vopred upozornený.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou po prevzatí tovaru. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia

Kupujúci berie na vedomie, že predávaný tovar nie je tovarom, ktorý vyrába a dodáva samotný výrobca tlačiarne alebo podobného zariadenia. Predávajúci preto vyhlasuje, že predávaný tovar nemusí fungovať, ak sa použije v tlačiarni alebo podobnom zariadení, ktorého riadiaci software a firmware bol aktualizovaný na verziu, ktorá neumožňuje použitie iného tovaru ako pôvodného tovaru výrobcu. 
Predávajúci odporúča pred kúpou tovaru skontrolovať, či ho kupujúci bude môcť používať vo svojej tlačiarni alebo podobnom zariadení, a odporúča prijať opatrenia (najmä vyhnúť sa automatickým aktualizáciám firmwaru a ovládacieho softwaru), aby bolo možné tovar dodaný predávajúcim v budúcnosti používať v tlačiarni alebo podobnom zariadení.
Tieto skutočnosti sú podrobnejšie opísané pod odkazmi:

https://www.tonerynaplne.sk/starink-toner-w1390x-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-toner-w1490x-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-106a-hp-w1106a-cierny-1

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-106a-hp-w1106a-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-cartridge-hp-963xl-hp-6zc70ae-multipack-cmyk

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-cartridge-hp-963xl-hp-3ja30ae-cierna

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilni-cartridge-hp-912xl-hp-3yl84ae-cerna

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilni-cartridge-hp-912xl-hp-6zc74ae-multipack-cmyk-1

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-59x-hp-cf259x-kompatibilni-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-117a-hp-w2070a-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-brother-hp-117a-hp-w2072a-bez-cipu-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-117a-hp-w2071a-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-117a-hp-w2073a-bez-cipu-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-117a-xxl-hp-w2070a-kompatibilni-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-117a-hp-w2072a-kompatibilni-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-117a-hp-w2073a-kompatibilni-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-117a-hp-w2071a-kompatibilni-azurovy

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-203x-hp-cf540x-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-203x-hp-cf542x-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-203x-hp-cf541x-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-203x-hp-cf543x-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-203x-hp-cf540x-kompatibilni-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-203x-hp-cf541x-kompatibilni-azurovy

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-203x-hp-cf543x-kompatibilni-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-203x-hp-cf542x-kompatibilni-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-203a-hp-cf542a-kompatibilni-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-203a-hp-cf543a-kompatibilni-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-205a-hp-cf530a-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-205a-cf533a-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-205a-hp-cf531a-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-205a-hp-cf532a-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-205a-hp-cf530a-kompatibilni-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-205a-hp-cf532a-kompatibilni-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-205a-hp-cf533a-kompatibilni-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/toner-hp-205a-hp-cf531a-kompatibilni-azurovy

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilni-cartridge-hp-903xl-hp-t6m15ae-cierna

https://www.tonerynaplne.sk/cartridge-hp-903xl-hp-t6m11ae-kompatibilni-zlta

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilni-cartridge-hp-903xl-azurova

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilni-cartridge-hp-903xl-hp-t6m07ae-purpurova

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilni-cartridge-hp-903xl-hp-3hz51ae-cierna-3x-farby

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-cartridge-hp-953y-xl-3hz52ae-multipack-novy-cip

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-cartridge-hp-953bk-xl-cierna

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-cartridge-hp-953c-xl-azurova

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-cartridge-hp-953y-xl-zlta

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-cartridge-hp-953m-xl-purpurova

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-415x-hp-w2030x-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-415x-hp-w2031x-azurovy

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-415x-hp-w2032x-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-415x-hp-w2033x-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-207x-hp-w2210x-bez-cipu-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-207x-hp-w2211x-azurovy

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-207x-hp-w2212x-zlty

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-207x-hp-w2213x-purpurovy

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-216a-hp-w2410a-cierny

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-216a-hp-w2411a-azurovy-1

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-216a-hp-w2412a-zlty-1

https://www.tonerynaplne.sk/starink-kompatibilny-toner-hp-216a-hp-w2413a-purpurovy-1

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar dodaný predávajúcim nie je funkčný z vyššie uvedeného dôvodu, nejedná sa o vadu tovaru a kupujúcemu z tohto dôvodu nevznikajú žiadne práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru. 

1. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

2. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
 • kupujúci - spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín., eviduje ak daňovník v danom pokladničnom mieste tržby v bežnom režime,
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Príjemca tržby eviduje tržby v zjednodušenom režime, tzn. je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane najneskôr do 5 dní., eviduje ak daňovník v danom pokladničnom mieste tržby v zjednodušenom režime.

Vrátenie chybne objednanej náplne do tlačiarne

Objednali ste si nevhodnú náplň do tlačiarne? Môžete ju vrátiť a vymeniť za inú!

Pokiaľ je nepoškodená a v originálnom obale, nie je to žiadny problém. Tovar Vám vymeníme za iný a to až do 6 mesiacov od prevzatia zásielky. Za takýto tovar Vám bude vrátený 100% jeho obstarávacej ceny. Ako predávajúci za Vás nehradíme náklady na dopravné, dobierkové.

Ak ste už tonerovú alebo atramentovú kazetu kompletne rozbalili (tonerová kazeta má vytrhnutú bezpečnostnú pásku alebo atramentová kazeta je vybalená z vákuového obalu) a vložili alebo sa pokúsili vložiť ju do tlačiarne, nie je už bohužiaľ vrátenie alebo jej výmena možná, tento produkt je ďalej nepredajný.

Čl. IX rozväzovacia podmienka,

Pre prípad, že sa predmet kúpy vráti späť predávajúcemu nevyskladneného od kupujúceho, zjednávajú strany zmluvy rozväzovaciu podmienku spočívajúcu v tom, že druhým dňom nasledujúcim po vrátení predmetu kúpy späť

Čl. X. Prechod nebezpečenstva

Prechod nebezpečenstva škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od prepravcu. Ten istý následok má, neprevezme ak kupujúci vec, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať.

Čl. XI Informácie poskytované spotrebiteľovi na základe občianskeho zákonníka

Podľa ust. § 1811 ods. 2 NOZ:

ad. a) Tonerynáplně a.s. Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, http://www.tonerynaplne.cz
IČ: 43226566, DIČ: CZ43226566

ad b a c) Tovar, charakteristika a ceny tovaru sú pri jednotlivých ponúkaných položiek.

ad d) Ceny tovaru uvedené v elektronickom obchode sú vždy ceny pre koncového spotrebiteľa a bez akýchkoľvek ďalších skrytých poplatkov okrem nákladov na dodanie. Náklady na dodanie sú v obchodných podmienkach a tiež v časti "Pokladňa".

ad e a f) Spôsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí pri nákupe v časti "Pokladňa," kde sa tiež dozvie celkovú výšku nákladov na dodanie. Výška poštovného a balného tiež uvedená v obchodných podmienkach.

ad g) spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku.

Neúčtujeme žiadne poplatky pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Zmluva je archivovaná u predávajúceho a je dostupná na vyžiadanie. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Postup o technických krokoch k uzavretiu zmluvy je uvedený na TONERYNAPLNE.SK

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

Všetky údaje zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú chránené príslušnými právnymi predpismi. Táto ochrana sa môže dotýkať aj práv iných osôb. Údaje zverejnené na webových stránkach predávajúceho nesmú byť bez jeho súhlasu alebo súhlasu držiteľa autorských práv akokoľvek ďalej kopírované a sprístupnené tretím osobám. Predávajúci neručí za vecnú správnosť všetkých údajov zverejnených na jeho webových stránkach a upozorňuje, že tieto údaje nie sú v žiadnom prípade odporúčaním pre využitie ponúkaného tovaru pre špecifický účel použitia zamýšľaný zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený meniť obsah svojich webových stránok ako aj sortiment ponúkaného tovaru a ich ceny. Predávajúci je oprávnený meniť obsah týchto obchodných podmienok, zmena obchodných podmienok sa nevzťahuje na už uzatvorené kúpne zmluvy.

Čl. XIII. Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Čl. XIV. SCHVÁLENIE OP ZO STRANY KUPUJÚCEHO

V okamihu, keď kupujúci v systéme TONERYNAPLNE.SK klikne na odkaz "OBJEDNAŤ" umiestnený pod formulárom objednávky, má predávajúci za to, že zo strany kupujúceho boli tieto Obchodné podmienky riadne preštudované a sú tak bezvýhradne akceptované a podľa vôle kupujúceho sa stávajú súčasťou dohody strán v kúpnej zmluve.

Kam umístit použitý toner či inkoust do tiskárny?

Dosloužil-li toner na vaší tiskárně, neházejte jej do běžného odpadu. A nepatří ani do kontejnerů na elektroodpad (až na některé výjimky). Je možné je donést do sběrného dvora, nechat renovovat nebo najít firmu, která se zabývá výkupem prázdných tonerů.

Jak to funguje?

 1. 1.  Pošlete nám prázdné kazety nebo si objednejte svoz na emailu info@tonerynaplne.sk (cena svozu GLS, krabice do 30 kg - 3,95 € + DPH 21 %) Po objednání svozu dorazí kurýr GLS na Vámi určenou adresu se samo nalepovacím štítkem, pouze předáte krabici připravenou pro převoz, zalepenou.
 2. 2. Po obdržení kazet se postaráme o jejich ekologickou recyklaci

Tieto obchodné podmienky sú platné od 10.06.2021 a nahrádzajú všetky obchodné podmienky vydané pred týmto dňom.

Prečo nakupovať kompatibilné kazety na ToneryNaplne.sk?

Ušetríte peniaze

výrazne ušetríte náklady na tlač

Vysoká kvalita

kvalita je porovnateľná s originálnymi náplňami

Skladom takmer všetko

cez 50 000 skladových zásob pre okamžitý odber

Šetríte planétu

kompatibilné kazety majú kladný vplyv na ekológiu